جوانی
جوانی جمعیت

اخبار و اطلاعیه

آرشیو
همایش جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد 30 اردیبهشت 1403

همایش جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد

اولین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان  چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد 23 اردیبهشت 1403

اولین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد

معرفی

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.