جوانی
جوانی جمعیت

اخبار و اطلاعیه

آرشیو
برگزاری آخرین قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ۱۴۰۲ 23 اسفند 1402

برگزاری آخرین قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ۱۴۰۲

قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد 22 اسفند 1402

قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد

معرفی

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.